Over ons

Klimaatinnovators

Ambitie

1.000.000 jonge klimaatinnovators maken in 2030 het verschil!

Met elkaar staan we voor een serieuze klimaatambitie in 2030 en uiteindelijk in 2050. Hier wordt flink ingezet op fysieke maatregelen. Het denken, stimuleren en motiveren van mensen gebeurt helaas vaak met opgeheven vinger.

Wij geloven meer in intrinsiek motiveren van mensen om hun gedrag duurzaam aan te passen. Dat doen we door op een positieve manier te prikkelen en uit te dagen. Door klein te beginnen, wordt een voedingsbodem gelegd voor gedrag dat bijdraagt aan de 2030 doelstellingen en verder. Dat vraagt om investeren in en inspireren van jonge kritische denkers.

Waar de huidige generatie is aangekomen bij innovaties van nu, begint de nieuwe. Een generatie met een enorme potentie om zaken echt te veranderen met oplossingen die we nu nog niet kunnen bedenken. Wij noemen hen: KLIMAATINNOVATORS. Onze ambitie is om samen met jou 1.000.000 jongeren te inspireren in 2030 het verschil te maken. In EU verband zelfs 5.000.000.

Vraag & aanbod op één plek

Het inspireren van 1.000.000 jonge klimaatinnovators is alleen mogelijk als scholen, provincie én duurzame initiatieven elkaar weten te versterken. De sleutel hierbij is ‘zoeken en gevonden worden’. Klimaatinnovators.nl is het loket waar alle klimaat- en SDG (Sustainable Development Goals) gerelateerde initiatieven samenkomen, zowel digitaal als fysiek. Passend bij elke fase van het curriculum.

Samen verder

Klimaatinnovators.nl is een initiatief van Stichting Sustainable@. Deze stichting maakt zich sterk om bewust met onze aardbol om te gaan te integreren in het dagelijks leven.

Samen kom je verder. Stichting Sustainable@ werkt samen binnen het EU programma CIEP. Zo inspireren we 5.000.000 Europese jongeren om werkelijk een verschil te maken in hun dagelijkse leven maar vooral om een rol te spelen in oplossingen die de wereld mooier te maken.

We bieden duurzame initiatieven een plek om gevonden te worden door lagere scholen, middelbare scholen, beroepsonderwijs, hogere scholen en universiteiten. Deze initiatieven zijn gericht op het maken van duurzame impact.

Continu in ontwikkeling

Niet alleen de initiatieven ontwikkelen zich steeds verder ook het klimaatinnovators.nl platform. Het stichtingsbestuur daagt iedereen uit die zich bezighoud met onderwijs om mee te denken aan verbeteringen. Heb jij interesse, Meld je dan aan

Naast een digitaal platform om vraag en aanbod samen te brengen, wordt met de Provincie Noord Brabant gewerkt aan een fysieke platform, Creatieve Verbinders genaamd. Daarnaast werkt het platform aan een kwaliteits- en betrouwbaarheidskeurmerk.

Het stichtingsbestuur is overtuigd dat we samen moeten bouwen aan een betere wereld. Zo winnen we allemaal met een toekomstbestendige planeet.

Ons project

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het EU-programma ter ondersteuning van onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.
Het heeft een geschat budget van €26,2 miljard. Dit is bijna een verdubbeling van de financiering in vergelijking met het vorige programma (2014-2020).
Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en digitale transitie en het bevorderen van de deelname van jongeren aan het democratische leven.
Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten van de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Het programma ondersteunt ook de Europese pijler van sociale rechten. Het geeft uitvoering aan de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 en het programma ontwikkelt de Europese dimensie in sport.

 

Project team

Energy Challenges

De Energy Challenges Foundation is al ongeveer 10 jaar actief in het uitdagen van jongeren op basisscholen en middelbare scholen om deel te nemen aan een duurzaamheidscampagne gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot. Teams van leerlingen gingen zelf aan de slag om de energierekening van de school te verlagen. Ze doen dit door hun ervaringen te gebruiken om hun gedrag te veranderen.

Inmiddels hebben meer dan 235 scholen meegedaan (vaak doen scholen meerdere jaren mee) en hebben we meer dan 51.000 leerlingen bereikt, waarmee we meer dan 9 ton euro en 2.820 ton CO2 hebben bespaard.

Door de slimme meters in de scholen aan te sluiten op ons monitoringsysteem kunnen we de resultaten van de besparingen direct aflezen en vormen ze een extra stimulans voor de leerlingen.

We zullen scholen inspecteren op energielekken en mogelijke duurzaamheidsmaatregelen die met de leerlingen zullen worden besproken en het startpunt vormen om zich bewuster te worden van hun gedrag met betrekking tot energieverbruik. Dit is de basis voor het bereiken van een duurzame gedragsverandering. Omdat leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen campagne, worden ze enorm enthousiast en gemotiveerd, en na deelname aan de campagne gaan ze verstandiger met energie om.

Ondertussen worden de Energy Challenges via het Noordzee-regioproject “2IMPREZS” ook georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en België en vanaf 2022 ook in Zweden en Spanje. Ook hier worden leerlingen uitgedaagd om een verschil te maken!

Stichting Energy Challenges is gevestigd in Cuijk en heeft in verschillende regio’s mensen in dienst die de challenges op scholen in die regio’s uitvoeren. Sinds 2019 heeft de stichting een ANBI-status.

Stichting Sustainable@

De stichting Sustainable@ is een geregistreerde non-profitorganisatie en is opgericht in november 2020. Hun ambitie is om 1.000.000 jonge Nederlandse Climateinnovators te inspireren om het verschil te maken in 2030. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en innovatie en technologie toe te voegen, zorgt Sustainable@ voor een versnelling van de energietransitie. Het platform van de stichting, zowel digitaal als fysiek, brengt vraag en aanbod bij elkaar. Voor scholen (vraag) biedt het een broodnodig overzicht en ‘één deur principe’. Het helpt ook bij het selecteren van het juiste (klimaat)onderwijsprogramma.

Voor klimaatinitiatieven (aanbod) biedt het een ambassadeursnetwerk en een kanaal naar de scholen, zodat zij zich kunnen richten op het inspireren van Climateinnovators. Het sustainable@ team voert hun ambitie uit door fysieke netwerken op te bouwen, mensen en initiatieven met elkaar te verbinden, overzichts- en selectietools te creëren, passende tooling te bouwen en scholen, overheden, klimaatinitiatieven en ambassadeurs te enthousiasmeren.

Sinds 2020 heeft de stichting Sustainable@ met succes gewerkt aan het bouwen van een platform, het verbinden van initiatieven en scholen en het uitvoeren van een pilot samen met de provincie Noord-Brabant. De thematische expertisegebieden binnen de stichting zijn als volgt.

  • Duurzaamheid
  • Opleiding door ervaring
  • Vraag & aanbod
  • Netwerk opbouwen
  • Ontwerp & marketing

De stichting Sustainable2 heeft 2 leden, die hun bestuursactiviteiten onbezoldigd uitvoeren.

GoodPlanet

GoodPlanet België inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Een gezonde planeet, waar iedereen goed kan leven, vandaag en morgen. Een goede planeet. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en planten we zaadjes voor verandering. We maken de ideeën achter duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Altijd met een positieve en hoopvolle blik. GoodPlanet is ervan overtuigd dat onderwijs een belangrijke rol speelt in de overgang naar een duurzame samenleving. Daarom richt de organisatie zich op kinderen en jongeren. Omdat we geloven dat iedereen een wereld van verschil kan maken met een klein of groot gebaar, zetten we campagnes op voor een breed publiek. GoodPlanet werkt ook samen met bedrijven die hun sociale rol actief oppakken. Elk jaar inspireren en activeren onze 85 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen in heel België.

EIFI-Tech

Het Europees Instituut voor Innovatie – Technologie is een geregistreerde non-profitorganisatie. EIfI-Tech werkt aan verschillende projecten, waarbij technische innovatie wordt gecombineerd met economische toepassing. Zo staat het EIfI-Tech bekend om zijn werk met innovatie en ondernemers; het verkort de verbinding met partners uit de industrie en de academische wereld. Bovendien is het instituut actief op het gebied van toegepast onderzoek, haalbaarheid, testen, ontwikkeling en demonstratie met als doel uiteindelijk de economische toepassing te ondersteunen.

Via zijn brede netwerken wordt EifI-Tech momenteel gebruikt om regionale connecties op te bouwen met vroege bedrijfsvoorstellen in RIS3-sectoren. Het operationele team van EIfI-Tech beheert de uitvoering van projectwerkprogramma’s in samenwerking met nationale/EU-agentschappen, onderwijsinstellingen, de particuliere sector en mensen – de zogenaamde “Quadruple Helix”. EIfI-Tech werkt aan tal van Europees gefinancierde projecten en aan nationale projecten. Ons ervaren personeel bestaat uit onderzoekers, onderwijskundigen, industriëlen en IT-specialisten.

Sinds 2008 heeft de EIfI Umbrella met succes gewerkt aan talrijke Europees gefinancierde projecten en aan nationale projecten. De thematische expertisegebieden binnen de instelling zijn de volgende.

  • Onderwijs
  • ICT
  • Energie
  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen

EIfI-Tech heeft 10 medewerkers

Decrolly

DECROLY is een privé-instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding die basisberoepsopleidingen, middelbare beroepsopleidingen en hogere beroepsopleidingen ontwikkelt in verschillende beroepsfamilies die erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs.

37 docenten ontwikkelen cursussen op verschillende niveaus op het gebied van informatietechnologie, bedrijfsbeheer en administratie, toerisme, handel en marketing. DECROLY is lid van de Spaanse Confederatie van Educatieve Centra en van het Europese Net van Centra EFVET.

Decroly heeft bijna 300 studenten in beroepsonderwijs en -opleiding en 2000 in permanente educatie.

Belangrijkste taken: academisch en technisch onderwijs combineren om afgestudeerden voor te bereiden op een directe toetreding tot de arbeidsmarkt, door de nodige opleiding te bieden om gekwalificeerde professionals te worden in verschillende beroepen.

Deze programma’s richten zich over het algemeen op het geven van praktijkgerichte instructie aan studenten en kunnen leiden tot certificering, een diploma of een certificaat. DECROLY neemt sinds 2008 deel aan verschillende Erasmusprogramma’s, wat ons de uitdaging geeft om onze instelling bekend te maken in andere Europese landen. Door deel te nemen aan het Erasmusprogramma zal DECROLY de belangrijkste uitdagingen realiseren op het vlak van internationalisering en modernisering van de instelling om bij te dragen aan de doelstellingen van een Europese onderwijsruimte; om de aantrekkelijkheid van het hoger onderwijs in Europa te vergroten; om onze studenten/personeelsleden kansen te bieden om een leer- en/of werkervaring op te doen in een ander land; om het leren van talen en taaldiversiteit te bevorderen (we ontwikkelen vakken in het Engels); om initiatieven te ontwikkelen die betrekking hebben op een of meer domeinen van onderwijsopleiding en om innovatie, uitwisseling van ervaring en knowhow te bevorderen in samenwerking met partnerlanden die betrokken zijn bij onderwijs/opleiding of andere relevante domeinen.

Sinds 2008 promoot DECROLY met succes Kernactie 1 – Leermobiliteit en Kernactie 2 – Leermobiliteit.

Samenwerking tussen organisaties en instellingen in verschillende Europese landen binnen het Erasmus+ programma. Het ECHE (2021-2027) is ons toegekend om onze studenten de mogelijkheid te blijven bieden om: Het niveau van sleutelcompetenties en vaardigheden te verbeteren, met bijzondere aandacht voor hun relevantie voor de arbeidsmarkt en hun bijdrage aan een samenhangende samenleving, in het bijzonder door meer mogelijkheden voor opleidingsmobiliteit en versterkte samenwerking tussen de wereld van onderwijs en opleiding en de wereld van het werk De zin voor initiatief en ondernemerschap, zelfwerkzaamheid en eigenwaarde te vergroten. De competenties in vreemde talen en het intercultureel bewustzijn verbeteren door een actievere deelname aan de samenleving en een beter bewustzijn van het Europese project en de waarden van de EU. We bevorderen ook een innovatieve, moderne, internationale en goed gekwalificeerde staf die onze studenten aantrekkelijkere programma’s biedt, met nieuwe onderwijs- en trainingsmethoden en effectievere activiteiten ten behoeve van lokale gemeenschappen om jongeren actief te betrekken en/of kansarme groepen aan te spreken.

Onze ambassadeurs

Graag stellen wij onze ambassadeurs voor:

Minke van Boekel: Brabant Geeft Energie

Als programmamanager van Stichting Brabant Geeft Energie, uit de provincie Noord-Brabant, ben ik in 2018 begonnen met het opbouwen van een netwerk van enthousiastelingen die jongeren helpen duurzame en toekomstbestendige vaardigheden te ontwikkelen: de Creatieve Verbinders. Sustainable@ (de voorloper van CIEP) is ontstaan uit dit prachtige netwerk: een online platform met een one-stop-shop voor overzicht, uitvoering en doen.

Jongeren hebben hun kijk op de wereld. Door op creatieve wijze verbinding te maken met bedrijven, organisaties en onderwijs zorgt CIEP ervoor dat jongeren meer kennis krijgen over duurzaamheid. Met een paar simpele klikken zijn aanbiedingen gemakkelijk te vinden en toe te passen. Zo worden energietransitieprojecten versneld en leveren jongeren een concrete bijdrage aan hun toekomst. En deze klimaatvernieuwers maken ook de rest van het gezin en de buurt enthousiast!

Toine Manders: Europees Parlement

Toine Manders (1959) studeerde in 1982 aan de Academie van Beeldende Vorming in Tilburg en werd daarna zelfstandig industrieel ontwerper en docent beeldende kunst.

Na een ernstig motorongeval in 1988 raakte hij verlamd aan zijn linkerarm en gooide hij het roer om. Hij ging rechten studeren in Maastricht en werd advocaat. In de periode 1994 tot 1999 was hij lid van de gemeenteraad in Asten en vanaf 1995 gelijktijdig lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. De politieke inspanningen hebben hem uiteindelijk in 1999 geleid naar het Europees Parlement, waar hij tot 2014 werkzaam was. Hij heeft in deze periode een reputatie opgebouwd als verdediger van de Europese interne markt. Na zijn werkzaamheden in Brussel beoefende hij zijn expertise als adviseur in verschillende bedrijven en werd mede-eigenaar van Golfbaan Het Woold in Asten.

Sinds 2 juni 2019 is Toine weer gekozen in het Europees Parlement en sinds september 2020 behartigt hij de belangen van ouderen binnen de Europese fractie van het CDA. De partij heeft hem gevraagd om als speciaal Ouderengezant zich voornamelijk bezig te houden met ouderenbeleid en pensioenen in het Europees Parlement. Naast ouderenbeleid in de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, houdt hij zich bezig met de Interne Markt en Consumentenbescherming. Als voormalig advocaat is hij ook plaatsvervangend lid van de commissie Juridische Zaken.

Paula Alonso: Nakama STEAM College

Paula Alonso is sinds 2020 de manager van Nakama STEAM College. Nakama STEAM College is een in 2016 opgericht onderwijscentrum gespecialiseerd in de wereld van wetenschap en technologie dat gebruik maakt van STEAM-methodologie vanuit een integratief perspectief van verschillende disciplines. Het is de referentieschool in Cantabrië op het gebied van educatieve robotica en de ontwikkeling van videogames voor kinderen en tieners. Het heeft in de loop der jaren meer dan 3000 mensen opgeleid, in samenwerking met de regering van Cantabrië en verschillende gemeenteraden in de regio.

Jo Van Cauwenberge: GoodPlanet

Jo Van Cauwenberge is 51 en werkte aan het begin van zijn carrière voor WWF. In 1997 was hij medeoprichter van GREEN, het Global Rivers Environmental Education Network in Europa. Na 3 jaar intensieve samenwerking tussen GREEN en de GoodPlanet Foundation, opgericht door Yann Arthus-Bertrand, werd in 2013 GoodPlanet België opgericht waar hij algemeen directeur werd. Nu werkt GoodPlanet België met 120 mensen aan 100 klimaat- en duurzaamheidsgerelateerde projecten. GoodPlanet werkt samen met 4000 scholen, 200 bedrijven en bereikt jaarlijks 500.000 mensen.