Over ons

Klimaatinnovators

Ambitie

1.000.000 jonge klimaatinnovators maken in 2030 het verschil!

Met elkaar staan we voor een serieuze klimaatambitie in 2030 en uiteindelijk in 2050. Hier wordt flink ingezet op fysieke maatregelen. Het denken, stimuleren en motiveren van mensen gebeurt helaas vaak met opgeheven vinger.

Wij geloven meer in intrinsiek motiveren van mensen om hun gedrag duurzaam aan te passen. Dat doen we door op een positieve manier te prikkelen en uit te dagen. Door klein te beginnen, wordt een voedingsbodem gelegd voor gedrag dat bijdraagt aan de 2030 doelstellingen en verder. Dat vraagt om investeren in en inspireren van jonge kritische denkers.

Waar de huidige generatie is aangekomen bij innovaties van nu, begint de nieuwe. Een generatie met een enorme potentie om zaken echt te veranderen met oplossingen die we nu nog niet kunnen bedenken. Wij noemen hen: KLIMAATINNOVATORS. Onze ambitie is om samen met jou 1.000.000 jongeren te inspireren in 2030 het verschil te maken. In EU verband zelfs 5.000.000.

Vraag & aanbod op één plek

Het inspireren van 1.000.000 jonge klimaatinnovators is alleen mogelijk als scholen, provincie én duurzame initiatieven elkaar weten te versterken. De sleutel hierbij is ‘zoeken en gevonden worden’. Klimaatinnovators.nl is het loket waar alle klimaat- en SDG (Sustainable Development Goals) gerelateerde initiatieven samenkomen, zowel digitaal als fysiek. Passend bij elke fase van het curriculum.

Samen verder

Klimaatinnovators.nl is een initiatief van Stichting Sustainable@. Deze stichting maakt zich sterk om bewust met onze aardbol om te gaan te integreren in het dagelijks leven.

Samen kom je verder. Stichting Sustainable@ werkt samen binnen het EU programma CIEP. Zo inspireren we 5.000.000 Europese jongeren om werkelijk een verschil te maken in hun dagelijkse leven maar vooral om een rol te spelen in oplossingen die de wereld mooier te maken.

We bieden duurzame initiatieven een plek om gevonden te worden door lagere scholen, middelbare scholen, beroepsonderwijs, hogere scholen en universiteiten. Deze initiatieven zijn gericht op het maken van duurzame impact.

Continu in ontwikkeling

Niet alleen de initiatieven ontwikkelen zich steeds verder ook het klimaatinnovators.nl platform. Het stichtingsbestuur daagt iedereen uit die zich bezighoud met onderwijs om mee te denken aan verbeteringen. Heb jij interesse, Meld je dan aan

Naast een digitaal platform om vraag en aanbod samen te brengen, wordt met de Provincie Noord Brabant gewerkt aan een fysieke platform, Creatieve Verbinders genaamd. Daarnaast werkt het platform aan een kwaliteits- en betrouwbaarheidskeurmerk.

Het stichtingsbestuur is overtuigd dat we samen moeten bouwen aan een betere wereld. Zo winnen we allemaal met een toekomstbestendige planeet.

Ons project

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het EU-programma ter ondersteuning van onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.
Het heeft een geschat budget van € 26,2 miljard. Dit is bijna het dubbele van de financiering vergeleken met het voorgaande programma (2014-2020).
Het programma 2021-2027 legt sterke nadruk op sociale inclusie, de groene en digitale transities, en het bevorderen van de deelname van jongeren aan het democratische leven.
Het ondersteunt prioriteiten en activiteiten die zijn uiteengezet in de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Het programma ondersteunt ook de Europese pijler van sociale rechten. Het implementeert de EU-jeugdstrategie 2019-2027 en het programma ontwikkelt de Europese dimensie in de sport.

 

Project team

Energy Challenges

Stichting Energy Challenges is al zo’n 10 jaar actief in het uitdagen van jongeren op basis- en middelbare scholen om deel te nemen aan een duurzaamheidscampagne gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Leerlingenteams gaan op eigen houtje aan de slag om de energierekening van de school te verlagen. Dit doen zij door hun ervaringen te gebruiken om hun gedrag te veranderen.

Inmiddels hebben ruim 235 scholen meegedaan (vaak scholen doen al meerdere jaren mee) en hebben we ruim 51.000 leerlingen bereikt, waarmee ruim 9 ton euro en 2.820 ton CO2 wordt bespaard.

Door de slimme meters in de scholen aan te sluiten op ons monitoringsysteem kunnen we de resultaten van de besparing direct uitlezen en zijn ze een extra stimulans voor de leerlingen.

We gaan scholen inspecteren op energielekken en mogelijke duurzaamheidsmaatregelen die met de leerlingen worden besproken en het startpunt vormen om bewuster te worden van hun gedrag op het gebied van energieverbruik. Dit is de basis voor het realiseren van een duurzame gedragsverandering. Doordat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun campagne, worden ze enorm enthousiast en gemotiveerd en gaan ze na deelname aan de campagne verstandiger om met energie.

Ondertussen worden via het Noordzeeregioproject “2IMPREZS” de Energy Challenges ook georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en België en vanaf 2022 ook in Zweden en Spanje. Ook hier worden studenten uitgedaagd om het verschil te maken!

De Stichting Energy Challenges is gevestigd in Cuijk en heeft in verschillende regio’s mensen in dienst die de uitdagingen op scholen in die regio’s uitvoeren. Sinds 2019 heeft de stichting een ANBI-status.

Stichting Sustainable@

Stichting Sustainable@ is een geregistreerde non-profit organisatie en is opgericht in november 2020. Hun ambitie is om 1.000.000 jonge Nederlandse Klimaatinnovators te inspireren om in 2030 het verschil te maken. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en innovatie en technologie toe te voegen levert Sustainable@ versnelling in de energietransitie. Het platform van de stichting, zowel digitaal als fysiek, brengt vraag en aanbod bij elkaar. Voor scholen (vraag) biedt het broodnodig overzicht en ‘één deurprincipe’. Het helpt ook bij het selecteren van het passende (klimaat)onderwijsprogramma.

Voor klimaatinitiatieven (aanbod) biedt het een ambassadeursnetwerk en een kanaal naar de scholen zodat zij zich kunnen richten op het inspireren van Climateinnovators. Het Sustainable@ team geeft uitvoering aan hun ambitie door fysieke netwerken op te bouwen, mensen en initiatieven met elkaar te verbinden, overzicht en selectietools te creëren, passende tooling te bouwen en scholen, overheden, klimaatinitiatieven en ambassadeurs te enthousiasmeren.

Stichting Sustainable@ werkt sinds 2020 succesvol aan het bouwen van een platform, het verbinden van initiatieven en scholen en voert samen met de provincie Noord-Brabant een pilot uit. De thematische expertisegebieden binnen de stichting zijn als volgt.

  • Duurzaamheid
  • Opleiding door ervaring
  • Vraag & aanbod
  • Netwerk opbouwen
  • Ontwerp en marketing

Stichting Sustainable2 heeft 2 leden, die hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd uitoefenen.

GoodPlanet

GoodPlanet België inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Een gezonde planeet, waar iedereen goed kan leven, vandaag en morgen. Een goede planeet. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en planten we zaadjes voor verandering. Wij maken de ideeën achter duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Altijd met een positieve en hoopvolle blik. GoodPlanet is ervan overtuigd dat onderwijs een belangrijke rol speelt in de transitie naar een duurzame samenleving. Daarom richt de organisatie zich op kinderen en jongeren. Omdat wij geloven dat iedereen met een klein of groot gebaar een wereld van verschil kan maken, zetten wij campagnes op voor een breed publiek. GoodPlanet werkt ook samen met bedrijven die actief hun maatschappelijke rol opnemen. Jaarlijks inspireren en activeren onze 85 medewerkers en tientallen vrijwilligers ruim 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen in heel België.

EIFI-Tech

Het Europees Instituut voor Innovatie – Technologie is een geregistreerde non-profitorganisatie. EIfI-Tech werkt aan een verscheidenheid aan projecten, waarbij technische innovatie wordt gecombineerd met economische inzet. Zo staat de EIfI-Tech bekend om zijn werk met innovatie en ondernemers; het verkort de verbinding met partners uit de industrie en de academische wereld. Bovendien is het Instituut actief op het gebied van toegepast onderzoek, haalbaarheid, testen, ontwikkeling en demonstratie met als doel uiteindelijk de economische implementatie te ondersteunen.

Via zijn brede netwerken wordt EifI-Tech momenteel gebruikt om regionale verbindingen op te bouwen met zakelijke voorstellen in een vroeg stadium in RIS3-sectoren. Het operationele team van EIfI-Tech beheert de uitvoering van projectwerkprogramma’s in samenwerking met nationale/EU-agentschappen, leerinstellingen, de particuliere sector en mensen – de zogenaamde “Quadruple Helix”. EIfI-Tech werkt aan tal van door Europa gefinancierde projecten, maar ook aan nationale projecten. Ons ervaren personeel bestaat uit onderzoekers, onderwijskundigen, industriëlen en IT-specialisten.

Sinds 2008 heeft de EIfI Umbrella met succes gewerkt aan tal van door Europa gefinancierde projecten, maar ook aan nationale projecten. De thematische expertisegebieden binnen de instelling zijn als volgt.

  • Onderwijs
  • ICT
  • Energie
  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen

EIfI-Tech heeft 10 medewerkers

Decrolly

DECROLY is een particuliere instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding die basis-, midden- en hoger beroepsonderwijs ontwikkelt in verschillende professionele families, goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs.

37 docenten ontwikkelen cursussen op verschillende niveaus op het gebied van Informatietechnologie, Bedrijfsmanagement & Administratie, Toerisme, Handel en Marketing. DECROLY is lid van de Spaanse Confederatie van Onderwijscentra en van het Europese Net van Centra EFVET.

Decroly heeft bijna 300 studenten in het beroepsonderwijs en 2000 in permanente educatie.

Belangrijkste taken: het combineren van academisch en technisch onderwijs om afgestudeerden voor te bereiden op directe toegang tot de arbeidsmarkt, waarbij de noodzakelijke opleiding wordt geboden om gekwalificeerde professionals in verschillende beroepen te worden.

Deze programma’s zijn doorgaans gericht op het bieden van praktijkgerichte instructie aan studenten, en kunnen leiden tot certificering, een diploma of certificaat DECROLY neemt sinds 2008 deel aan verschillende Erasmusprogramma’s, wat ons de uitdaging geeft om onze instelling bekend te maken in andere Europese landen. Door deel te nemen aan het Erasmus-programma zal DECROLY de belangrijkste uitdagingen van de internationalisering en modernisering van de instelling aangaan en zo bijdragen aan de doelstellingen van een Europese onderwijsruimte; de aantrekkelijkheid van het hoger onderwijs in Europa vergroten; om onze studenten/personeel de mogelijkheid te bieden een leer- en/of beroepservaring op te doen in een ander land; om het leren van talen en taalkundige diversiteit te bevorderen (we ontwikkelen vakken in het Engels); het ontwikkelen van initiatieven die zich richten op een of meer terreinen van onderwijsopleiding en het bevorderen van innovatie, de uitwisseling van ervaringen en knowhow in samenwerking met partnerlanden die betrokken zijn bij onderwijs/opleiding of andere relevante terreinen.

Sinds 2008 promoot DECROLY met succes Kernactie 1 – Leermobiliteit en Kernactie 2 –

Samenwerking tussen organisaties en instellingen, in verschillende Europese landen binnen het Erasmus+ Programma. We zijn beloond met de ECHE (2021-2027) om onze studenten de kans te blijven bieden om: het niveau van sleutelcompetenties en vaardigheden te verbeteren, met bijzondere aandacht voor hun relevantie voor de arbeidsmarkt en hun bijdrage aan een hechte samenleving, in het bijzonder door grotere mogelijkheden voor opleidingsmobiliteit en versterkte samenwerking tussen de wereld van onderwijs en opleiding en de wereld van werk. Vergroten van het gevoel voor initiatief en ondernemerschap, zelfredzaamheid en eigenwaarde. Verbeter de vaardigheden in vreemde talen en het intercultureel bewustzijn door een actievere deelname aan de samenleving en een beter bewustzijn van het Europese project en de waarden van de EU. We bevorderen ook innovatief, modern, internationaal en goed gekwalificeerd personeel dat onze studenten aantrekkelijkere programma’s biedt, met nieuwe onderwijs- en trainingsmethoden en effectievere activiteiten ten behoeve van lokale gemeenschappen om jongeren actief te betrekken en/of om kansarme groepen aan te pakken. groepen.

Onze ambassadeurs

Graag stellen wij onze ambassadeurs voor:

Minke van Boekel: Brabant Geeft Energie

Als programmamanager van Stichting Brabant Geeft Energie, uit de provincie Noord-Brabant, ben ik in 2018 begonnen met het opbouwen van een netwerk van enthousiastelingen die jongeren helpen duurzame en toekomstbestendige vaardigheden te ontwikkelen: de Creatieve Verbinders. Sustainable@ (de voorloper van CIEP) is ontstaan uit dit prachtige netwerk: een online platform met een one-stop-shop voor overzicht, uitvoering en doen.

Jongeren hebben hun kijk op de wereld. Door op creatieve wijze verbinding te maken met bedrijven, organisaties en onderwijs zorgt CIEP ervoor dat jongeren meer kennis krijgen over duurzaamheid. Met een paar simpele klikken zijn aanbiedingen gemakkelijk te vinden en toe te passen. Zo worden energietransitieprojecten versneld en leveren jongeren een concrete bijdrage aan hun toekomst. En deze klimaatvernieuwers maken ook de rest van het gezin en de buurt enthousiast!

Toine Manders: Europees Parlement

Toine Manders (1959) studeerde in 1982 aan de Academie van Beeldende Vorming in Tilburg en werd daarna zelfstandig industrieel ontwerper en docent beeldende kunst.

Na een ernstig motorongeval in 1988 raakte hij verlamd aan zijn linkerarm en gooide hij het roer om. Hij ging rechten studeren in Maastricht en werd advocaat. In de periode 1994 tot 1999 was hij lid van de gemeenteraad in Asten en vanaf 1995 gelijktijdig lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. De politieke inspanningen hebben hem uiteindelijk in 1999 geleid naar het Europees Parlement, waar hij tot 2014 werkzaam was. Hij heeft in deze periode een reputatie opgebouwd als verdediger van de Europese interne markt. Na zijn werkzaamheden in Brussel beoefende hij zijn expertise als adviseur in verschillende bedrijven en werd mede-eigenaar van Golfbaan Het Woold in Asten.

Sinds 2 juni 2019 is Toine weer gekozen in het Europees Parlement en sinds september 2020 behartigt hij de belangen van ouderen binnen de Europese fractie van het CDA. De partij heeft hem gevraagd om als speciaal Ouderengezant zich voornamelijk bezig te houden met ouderenbeleid en pensioenen in het Europees Parlement. Naast ouderenbeleid in de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, houdt hij zich bezig met de Interne Markt en Consumentenbescherming. Als voormalig advocaat is hij ook plaatsvervangend lid van de commissie Juridische Zaken.

Paula Alonso: Nakama STEAM College

Paula Alonso is sinds 2020 de manager van Nakama STEAM College. Nakama STEAM College is een in 2016 opgericht onderwijscentrum gespecialiseerd in de wereld van wetenschap en technologie dat gebruik maakt van STEAM-methodologie vanuit een integratief perspectief van verschillende disciplines. Het is de referentieschool in Cantabrië op het gebied van educatieve robotica en de ontwikkeling van videogames voor kinderen en tieners. Het heeft in de loop der jaren meer dan 3000 mensen opgeleid, in samenwerking met de regering van Cantabrië en verschillende gemeenteraden in de regio.

Jo Van Cauwenberge: GoodPlanet

Jo Van Cauwenberge is 51 en werkte aan het begin van zijn carrière voor WWF. In 1997 was hij medeoprichter van GREEN, het Global Rivers Environmental Education Network in Europa. Na 3 jaar intensieve samenwerking tussen GREEN en de GoodPlanet Foundation, opgericht door Yann Arthus-Bertrand, werd in 2013 GoodPlanet België opgericht waar hij algemeen directeur werd. Nu werkt GoodPlanet België met 120 mensen aan 100 klimaat- en duurzaamheidsgerelateerde projecten. GoodPlanet werkt samen met 4000 scholen, 200 bedrijven en bereikt jaarlijks 500.000 mensen.